Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności strony internetowej www.lilisworkshop.pl określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Użytkowników strony.

Definicje

Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Polityka prywatności – dokument umieszczony na stronie internetowej w celu poinformowania Użytkowników o zasadach ochrony i przetwarzania ich danych;
 • Administrator – Liliana Magiera, ul. L. Siemieńskiego 56B, 37-500 Jarosław;
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze strony internetowej;
 • Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem: www.lilisworkshop.pl;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Liliana Magiera, ul. L. Siemieńskiego 56B, 37-500 Jarosław, e-mail: lilis.workshop.pt@gmail.com
 2. Dane przekazywane są Administratorowi poprzez odpowiedni formularz umieszczony na stronie, w korespondencji mailowej lub za pomocą portalu Facebook.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu komunikacji z Użytkownikami strony oraz realizowania procesu składania i odbioru zamówień.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. W celu przechowywania danych na serwerze ich przetwarzanie jest powierzone podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe.
 6. Dane osobowe przekazywane w celu realizacji procesu składania i odbioru zamówienia będą przetwarzane nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz doszło do kontaktu w sprawie zamówienia. Administrator zastrzega sobie prawo do archiwizowania treści wiadomości.
 7. W związku z RODO Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkowników, którą w każdej chwili można cofnąć — wysyłając prośbę w tym zakresie. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem.

Postanowienia końcowe

W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie i w sposób widoczny oraz zrozumiały.


Pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności można kierować na adres: www.lilisworkshop.pl